UNIVERSITAT PER A MAJORS - UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLO

Universitat Jaume I (UJI) on julkinen, vuonna 1991 perustettu yliopisto, jonka tavoitteisiin kuuluvat yhteisön sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kehityksen edistäminen tiedon ja tutkimuksen avulla.

Yliopistossa on 4 tiedekuntaa: oikeustiede ja taloustieteet, humanistiset ja yhteiskuntatieteet, terveystieteet sekä teknologian ja kokeellisten tieteiden korkeakoulu. Vuonna 1998 luotiin elinikäisen oppimisen ohjelma. Suurimmat vahvuudet ovat Senior Citizen’s University (senioriyliopisto) ja tutkimustiimi.

“Universitat per a Majors” -yliopistossa on tällä hetkellä 1.090 opiskelijaa, jotka ovat yli 55-vuotiaita. Se perustettiin vuonna 1998 (www.mayores.uji.es). Tämän projektin kautta yliopisto välittää tietoa ja aktivoi seniorikansalaisten tietoja ja kykyjä. Tavoitteenamme on edistää integraatiota, osallistumista, hyvinvointia ja elämänlaatua. Humanistinen sisältö (filosofia, sosiologia, psykologia, historia, taide) yhdistyvät taloustieteeseen, teknologisiin ja terveystieteisiin. Lisäksi pidetään työpajoja, luentoja ja muita aktiviteetteja. Tieto- ja viestintäteknologiat otetaan huomioon niiden henkilökohtaisen ja globaalin vaikutuksen vuoksi koko ohjelmassa, niin pedagogisena menetelmänä, työkaluna henkilökohtaiseen käyttöön ja sosiaaliseen osallistumiseen, täten edistäen senioreiden digitaalista inkluusiota.

Pysyvä koulutusohjelma on tieteidenvälisen gerontologian, sosiologian, teknologian ja psykologian alojen tutkimustiimin integroima. Tämä tiimi edustaa yliopiston sitoutumista jatkuvaan parantamiseen, laatuun, innovaatioon ja kehitykseen – niin ohjelman kuin opiskelijoiden ja yhteiskunnan puolesta. Tarkoituksena on koulutusaktiviteetin nostaminen toiselle tasolle siten, että tutkijat osallistuvat koulutusprosesseihin, työpajojen järjestämiseen, laboratorioihin, pilottiprojektien suorittamiseen, koulutusympäristöjen testaamiseen sekä tutkimusprojekteihin yhdessä muiden yliopiston aihealueiden kanssa. Lopulta tehtävänä on myös saavutettujen tulosten levittäminen ja hyödyntäminen yhteiskunnan tasolla.

Ota yhteyttä: esteller@uji.es

Verkkosivut: http://mayores.uji.es

Facebook: https://www.facebook.com/universitatmajors/
 

OPPIMISINNOVAATIOIDEN INSTITUUTTI – FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN NUERNBERG

Friedrich Alexander University Erlangen-Nuremberg on Bavarian toiseksi suurin yliopisto, jossa on tällä hetkellä 40.000 opiskelijaa ja 3.000 luennoitsijaa ja henkilöstön jäsentä. Oppimisen, elinikäisen oppimisen ja teknologian tukeman oppimisen keskeisenä tutkimusinstituuttina Erlangenin yliopiston Innovation in Learning Institute (ILI) -laitos on ollut laajalti mukana eurooppalaisissa tutkimus- ja kehitysprojekteissa innovatiivisten oppimisteknologoiden ja oppimisen tukiprosessien alalla vuodesta 1986 alkaen, erilaisissa ympäristöissä ja eri kohderyhmien kanssa. ILI-laitoksen vahva oppimisteknologian kehityskeskus kehittää ja soveltaa joustavia ja mobiileja oppimisjärjestelmiä oppimisprosessin optimointiin, avointen lähderesurssien oppimisympäristöihin, viestintä- ja yhteistyöjärestelmiin.

Vuodesta 1993 alkaen ILI on kehittänyt, toteuttanut ja arvioinut integroituja pedagogisia ja teknologisia konsepteja teknologian tehostaman oppimisen edistämiseen eri kohderyhmien tarpeisiin oppilaille, opiskelijoille, opettajaopiskelijoille, senioreille, vammaisille, jne.

Eräänä ensimmäisistä organisaatioista Saksassa teknologian tukeman oppimisen alalla ILI on aloittanut jo aikaisin tutkimuksen simuloitujen ympäristöjen ja ajattelupelien alalla.

ILI johtaa yliopiston e-oppimis- ja arviointiympäristöä, jolla on noin 60.000 aktiivista käyttäjää ja 30.000 vierailua päivässä. Tällä hetkellä ILI:n poikkitieteellisessä kognitiivisten ja sosiaalisten tutkijoiden ja teknologia- ja multimedia-asiantuntijoiden tiimissä työskentelee noin 30 henkeä. ILI on koordinoinut ja osallistunut yli 300 eurooppalaiseen projektiin yli 25 vuoden ajan erilaisissa eurooppalaisissa ohjelmissa.

Ota yhteyttä: tamara.suttner@ili.fau.de

Verkkosivut: https://www.ili.fau.de/

Facebook: https://www.facebook.com/lerninnovation/
 

UNIVERSITÀ DELLE LIBERTÀ DEL FVG

Università delle LiberEtà toimii aikuiskoulutuksen alalla, ja sillä on seuraavat tavoitteet:
• toimia kulttuuri- ja koulutusresurssina paikalliselle yhteisölle;
• ilmoittaa kaikille jäsenille, että aikakauden muutokset vaativat jatkuvaa kouluttautumista ja taitojen päivitystä;
• rohkaista jäseniään olemaan aktiivisessa ja tuotteliaassa roolissa, ehdottamaan aloitteita ja/tai projekteja ja olemaan aktiivinen niiden saavuttamisessa;
• lisäämään kulttuurinäkymiä, perinteisestä kulttuurista uusiin tietomuotoihn ja vaihtoehtoihin;
• innovatiiviset opetus- ja oppimismenetelmät ja työskentely paikallisten sidosryhmien kanssa Learning City -konseptin parissa.

University delle LiberEtà järjestää yli 600 kurssia vuodessa, joilla on yli 150 opettajaa ja 3.500 oppijaa seuraavilla alueilla: perinteiset ja innovatiiviset aihealueet, tieto- ja viestintäteknologia perustiedoista yleisimpiin ohjelmistopaketteihin ja sähköpostitarjoajiin, vieraat kielet ja kulttuurit, niin eurooppalaiset kuin Euroopan ulkopuoliset, psykologisen hyvinvoinnin rakentaminen (käytännölliset ja toiminnalliset kurssit): liikuntakurssit, musiikki-, laulu- ja tanssikurssit, taide- ja käsityötyöpajat.

Vuodesta 2000 lähtien Università delle LiberEtà alkoi laajentaa koulutus- ja kulttuuritodellisuuttaan Euroopassa. Vaikka olemme erittäin tyytyväisiä tuloksiin niin paikallisella kuin alueellisella tasolla, pidettiin tärkeänä muuttaa näkökulmaa eikä laatua. Näkökulma sisältää laajemman eurooppalaisen vision. Vuodesta 2002 lähtien ryhdyimme järjestämään tapahtumia, kursseja ja kansainvälisiä vaihtoja johtaaksemme ja osallistuaksemme erilaisiin eurooppalaisiin yhteistyöprojekteihin, ja ollaksemme tärkeä osa eurooppalaista ja Euroopan ulkopuolista verkostoa, johon sisältyy yli 60 organisaatiota. Osallistuimme lähinnä Grundtvig- ja Leonardo da Vinci -projekteihin, jotka vastasivat University of LiberEtàn missioon. Työskentely ja vaihto muiden instituutioiden kanssa, joilla on samankaltaiset tavoitteet, mutta eri perinteet, kulttuuri ja kielet, ovat kiistämättä rikastaneet keskuksemme koulutus- ja kulttuurikehitystä.

Contact: massimo.bardus@libereta-fvg.it

Website: https://www.libereta-fvg.it/

Facebook: https://it-it.facebook.com/UniversoLiberEta/
 

GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANA

Grupul pentru Integrare Europeana – GIE (www.gie.ro) (Eurooppalaisen integraation ryhmä) on voittoa tavoittelematon järjestö, joka perustettiin vuonna 2002. Sen missiona on tuoda lisänsä EU:n integraatioprosessiin koulutusaktiviteettien kautta, mm. AE/LLL- ja VET-strategioiden kehitys ja menetelmät. GIE:n aktiviteetit keskittyvät myös opetussuunnitelman suunnitteluun, koulutusmateriaalien kehittämiseen, didaktiseen arviointiin, prosessiarviointiin, tiedonjakelumateriaalien kehittämiseen. GIE on akkreditoinut Romanian kansallisen tutkintotoimiston kautta sarjan aikuiskoulutus- ja ammattikoulutuskursseja ja siitä on tullut tunnettu koulutuksentarjoaja Argeşin alueella.

Argeşin maakunnassa, jossa GIE kehittää aktiviteettejaan, elää tällä hetkellä eri ryhmittymiä: nuoria, vanhuksia ja eläkeläisiä, naisia, maahanmuuttajia, työttömiä, vammaisia, romaneita, vähäiset mahdollisuudet omavia kansalaisia. Heidän tarpeensa koskevat koulutusta, terveydenhuoltoa, taloudellista tukea, sosiaalista integraatiota ja kestävää kehitystä, viestintää, integraatiota työmarkkinoilla ja digitaalisuutta. GIE työskentelee läheisesti muiden alueen organisaatioiden kanssa tukeakseen näitä ihmisiä: paikalliset ja alueelliset järjestöt, pienet ja keskisuuret yritykset, kirjastot, museot, ammattijärjestöt, Piteştin yliopisto, Argeş School Inspectorate, Opetushenkilöstön laitos, Argeşin maakunnan työvoimatoimisto. GIE:n kokemus koulutuksen tarjoajana aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen sekä ammattikoulutuksen aloilla, aktiivisesta kansalaisuudesta, sosiaalisesta integraatiosta sekä työskentelemisestä erilaisten ryhmien kanssa on hyödyksi projektissa.

Ota yhteyttä: g.chirlesan@gie.ro

Verkkosivut: http://www.gie.ro/
 

LEARNMERA OY

Learnmera Oy on yksityinen aikuiskoulutus- ja käännösyritys, joka tarjoaa liiketoiminnan kielikursseja sekä käännös- ja kielentarkastuspalveluita pääasiassa yrityksille Helsingin seudulla. Kursseja tarjotaan englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi. Learnmera Oy:lla on laaja kokemus koulutusresurssien ja verkkosivujen luomisesta, sovellusten sisällön luomisesta sekä ammatillisten verkkokurssien kehittämisestä. Learnmeran ilmaisille kielten oppimisen ja kulttuurimateriaalia sisältävillä verkkosivuilla on ollut kymmeniä tuhansia latauksia. Learnmera on ollut aktiivinen eurooppalaisissa projekteissa vuodesta 2008 lähtien.

Learnmera tarjoaa myös IT-palveluita etenkin yrityksille ja instituutioille, jotka haluavat parantaa asiakasrajapintaa sekä läsnäoloa sosiaalisessa mediassa.

Luettelo Learnmeran aiemmista projekteista löytyy täältä.

Ota yhteyttä: veronica@learnmera.com

Verkkosivut: http://learnmera.com/

Facebook: https://www.facebook.com/Thelanguagemenu/